Chráníme vaše údaje

Chceme, abyste se při využívání našich služeb cítili v bezpečí. Tato stránka popisuje, jak nakládáme s osobními údaji a proč používáme soubory cookies

Zásady ochrany osobních údajů

Úvodem

Koncern Intrum respektuje soukromí všech subjektů údajů, s nimiž jsme v kontaktu, bez ohledu na to, zda osobní údaje zpracováváme sami či jménem jiných osob. Je pro nás důležité, aby každý rozuměl tomu, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, proč tak činíme a jaká jsou vaše práva. Proto vás žádáme, abyste si prostudovali tyto zásady ochrany soukromí, v nichž naleznete více informací o zpracovávání vašich osobních údajů koncernem Intrum.

Tyto zásady ochrany soukromí vysvětlují, jak zpracováváme vaše osobní údaje v případech, kdy jsme správcem těchto činností, například při vymáhání a odkupu pohledávek. V případě některých z našich služeb působíme pouze ve funkci zpracovatele osobních údajů a vaše osobní údaje zpracováváme na základě pokynů našeho klienta, například když poskytujeme fakturační služby. Informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souvislosti s těmito službami, vám poskytne osoba, se kterou máte uzavřenou smlouvu.  

Osobní údaje o vás můžeme zpracovávat různými způsoby a v různých situacích, podle toho, zda jste klient, zákazník, prodejce či uchazeč o zaměstnání. Rovněž můžeme zpracovávat osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek, podle toho, jak se rozhodnete s námi komunikovat. Bez ohledu na danou situaci se zavazujeme, že vaše osobní údaje nikdy neprodáme a nebudeme je obchodně ani jinak využívat v rozporu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Intrum je mezinárodní společnost, která má množství provozoven v řadě různých zemí. Za ochranu vašich osobních údajů bude odpovědný subjekt Intrum, který je zpracovává (správce údajů). Informace o činnostech daného subjektu v oblasti zpracování osobních údajů v příslušném jazyce najdete na internetových stránkách subjektu.

Jste-li zákazník, naleznete další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, zde.

Jste-li uchazeč o zaměstnání, naleznete další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, zde.

Jste-li stávající či potenciální klient, dodavatel nebo jste s námi v jiném vztahu, v jehož rámci máme přístup k vašim osobním údajům, naleznete další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, zde.

Pokud nám chcete oznámit porušení zabezpečení osobních údajů nebo nám chcete zaslat žádost týkající se vašich práv jako subjektu údajů, využijte prosím odkaz na těchto stránkách.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady vysvětlují zpracování vašich osobních údajů jakožto zástupce současného nebo budoucího zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera. Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty k provedení poskytovaných služeb, naleznete zde.

Proč máme přístup k vašim údajům a proč je zpracováváme?

 

V případě, že včas nehradíte sjednané splátky je možné v souladu se zákony a vaší původní smlouvou předat vaše osobní údaje třetí osobě za účelem vymáhání pohledávek. V takovém případě mohou být vaše osobní údaje předány společnosti Intrum za účelem vymožení pohledávky buď proto, že jsme odkoupili váš závazek a nyní budeme vymáhat neuhrazenou částku, nebo protože jsme dostali do správy vaši pohledávku, či poskytujeme související službu věřiteli. Abychom mohli tyto služby poskytnout, byly nám předány vaše osobní údaje, které budeme zpracovávat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případě, že k tomu budeme mít právní důvod. Máme oprávněný zájem zpracovávat vaše osobních údajů z důvodů vymáhání pohledávek, neboť nám vaše pohledávka byla právně předána k vymáhání. To znamená, že máme právní důvod ke zpracování vašich osobních údajů, i když jste k tomu neposkytli souhlas. V souladu s našimi oprávněnými zájmy můžeme rovněž provádět vyhledávací činnost, posuzovat vaši bonitu či úvěruschopnost za účelem poskytnutí efektivní služby a zachování správných profesních postupů při vymáhání pohledávek, získávat další údaje z různých zdrojů jako jsou například agentury poskytující informace o úvěrové historii, vaše historické záznamy v naší databázi a veřejné rejstříky, můžeme ověřovat, zda údaje, které máme k dispozici, jsou správné, a můžeme sdělovat vaše údaje schváleným třetím osobám, jako jsou jiní veřejní a soukromí poskytovatelé služeb vymáhání pohledávek a agentury poskytující informace o úvěrové historii. Vaše údaje budou uchovávány v bezpečí v souladu s právními předpisy na ochranu údajů.

Ani v souvislosti se službami odkupu pohledávek nepotřebujeme váš souhlas. Když od protistrany vaší původní smlouvy odkoupíme vaši pohledávku, většinou v rámci procesu odkupu obdržíme anonymizovaná nebo pseudonymizovaná data a pro prognózu portfolií využíváme vlastní pseudonymizované statistické a finanční informace. Po odkupu pohledávky se stáváme novým věřitelem vašeho závazku. Až budeme později pohledávku vymáhat, budeme tak činit za účelem splnění vaší smlouvy a provádění naší činnosti vymáhání pohledávek, která nás opravňuje zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu.

Jaké osobní údaje o mně zpracováváte a proč?

 

Uchováváme informace nezbytné pro správu vaší pohledávky. Abychom s vámi mohli komunikovat a abychom mohli zajistit vaši bezpečnou a pravdivou identifikaci, potřebujeme znát vaše jméno, datum narození a kontaktní údaje, jako je adresa, telefonní číslo a e-mail. Pokud jste k tomu dali souhlas nebo pokud to povoluje zákon, budeme za účelem jedinečné identifikace používat vaše rodné číslo.

Abychom mohli posoudit vaši schopnost splácet, provést analýzu rizik, řídit rizika, vytvářet splátkové kalendáře a dohlížet na pohledávku, uchováváme rovněž finanční informace, jako je platební historie a informace o prodlení, o úvěrové historii, o vašich závazcích, příjmech, majetku, úvěrech, půjčkách, platební historii a hodnocení úvěruschopnosti. 

Abychom lépe pochopili vaši konkrétní situaci a učinili informované rozhodnutí o tom, jak řešit váš případ, rovněž sledujeme důvody vašeho nesplácení, a to na základě informací, které nám poskytnete, jako jsou například individuální či rodinné okolnosti, otázky související s prací, apod.

Osobní údaje, které uchováváme, rovněž potřebujeme pro účely obrany proti právním nárokům nebo dosažení exekuce či jiného způsobu vymožení pohledávky.

Vaše osobní údaje dále používáme k tomu, abychom poskytli efektivní službu a zajistili profesionální úroveň vymáhání pohledávek, například pro stanovení vaší bonity či úvěruschopnosti mj. na základě historických informací a plnění závazků, a prostřednictvím nahrávání telefonních hovorů za účelem doložení vašich žádostí nebo reklamací. S vaším souhlasem budeme nahrávky telefonních hovorů používat ke školení našeho personálu. K zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců a k zabezpečení vašich osobních údajů rovněž používáme kamerové systémy, které se nacházejí na několika místech. Pokud nemáme právní povinnost záznamy uchovávat, po krátké době je vymažeme.

Máme právní povinnost poskytnout vaše osobní údaje při kontrole ze strany úřadů a ve snaze zabránit podvodům, legalizaci výnosů z trestné činnosti a jiné trestné činnosti a uvedené monitorovat a dokazovat. Právní povinnost zpracovávat osobní údaje nám také ukládají předpisy o poskytování spotřebitelského úvěru.  

Poskytujeme přístup k vašim osobním údajům agenturám poskytujícím informace o úvěrové historii či schváleným dodavatelům z řad třetích osob nebo jim takové osobní údaje sdělujeme.

V rámci naší společenské odpovědnosti a role ve společnosti rovněž poskytujeme anonymizované statistiky, skóringové modely a analýzy, které mohou vycházet z vašich údajů. Tyto anonymní analýzy můžeme využívat k posouzení rizik a úvěruschopnosti pro nás nebo naše klienty.

V rámci investičních činností můžeme také osobní údaje použít k hodnocení pohledávky nebo portfolia pohledávek, dále převést a postoupit vaše pohledávky a provádět statistické analýzy a modelování.

Informace, které o vás uchováváme, mohou být anonymizovány a použity pro rozvoj naší činnosti. Bude-li to však nezbytné pro zabezpečení vašich osobních údajů a zajištění vhodného rozvoje testování a změn našeho IT systému, je možné, že budou vaše osobní údaje využity v jejich skutečné podobě.  

Pokud s vámi nesjednáme jinak či pokud to nebude nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, nebudeme do zpracování zařazovat zvláštní kategorie osobních informací (viz níže). 

Zpracováváte nějaké citlivé informace, které se mě týkají?

 

Pokud s vámi nesjednáme jinak či pokud to nebude nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, nebudeme do zpracování zařazovat zvláštní kategorie osobních informací (často označované jako „citlivé osobní údaje“, jako jsou například údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a zpracování údajů týkajících se zdravotního stavu či sexuálního života). 

Může však být pro vás výhodné, pokud nás informujete o případných zdravotních obtížích, invaliditě a/nebo osobních informacích týkajících se vašeho soukromého života, které by mohly mít vliv na vaši schopnost splácet vaše závazky. Budeme tak moci přijmout přiměřená opatření za účelem uspokojení vašich potřeb či požadavků, jako je umožnění přerušení splácení na dostatečnou dobu, poskytnutí prostoru na vyhledání bezplatného nezávislého dluhového poradenství či úprava splátkového kalendáře. Pokud nám takové citlivé informace poskytnete, budeme to považovat za váš souhlas s jejich zpracováním za účelem pomoci s vhodným plánováním úhrady vašeho dluhu.

Tyto informace budeme používat, abychom vám pomohli, a budeme je uchovávat tak dlouho, jak to bude pro tento účel potřeba, nebo dokud nás neinformujete, že již nesouhlasíte s jejich zpracováváním, nebo dokud to bude nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků.

Musím vám své osobní údaje poskytnout?

 

Nemusíte nám své osobní údaje poskytnout. Ve skutečnosti většina osobních údajů (ne-li všechny), které o vás zpracováváme, pochází z jiného zdroje než od vás. Na začátku dostaneme údaje od původního věřitele, který nám váš případ předá, a pak je doplňujeme o další informace nejen na základě komunikace s vámi, ale získáváme informace také od agentur poskytujících informace o úvěrové historii, z našich historických záznamů a z veřejných rejstříků.

Můžete se však rozhodnout nám poskytnout další osobní údaje. Takové informace nám dokonce mohou pomoci při řešení vašeho případu a obvykle je jejich poskytnutí pro vás výhodné. Například můžete mít pádný důvod, proč jste nesplatili svůj závazek, a rozhodnete se nás o něm informovat, nebo pokud se dohodneme na stanovení splátkového kalendáře, který vám pomůže svůj závazek splatit, můžete se rozhodnout sdělit nám určité informace, aby byl takový splátkový kalendář přiměřený a uzpůsobený vaší konkrétní situaci.

Poskytnutí dalších údajů však může být podmínkou pro to, abychom s vámi mohli uzavřít dohodu o splátkovém kalendáři, například pro účely posouzení úvěruschopnosti nebo pro splnění našich povinností podle legislativy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Budete moje osobní údaje sdělovat jiným osobám?

 

Vaše osobní údaje můžeme sdělit našim dodavatelům, kteří zprostředkovávají a/nebo poskytují části našich služeb, například poskytovatelům služeb v oblasti tisku, poštovních služeb, služeb vyhledávání v katastru nemovitostí či služeb call center, specialistům pro vymáhání pohledávek v terénu nebo právním zástupcům. Vaše osobní údaje rovněž můžeme sdělovat našemu klientovi (protistraně vaší smlouvy), institucím posuzujícím úvěruschopnost, exekutorům a státním institucím.

K osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci. V takovém případě bude přístup poskytnut pouze tehdy, pokud to bude nezbytné pro popsané účely, a pouze pod podmínkou, že zaměstnanec bude vázán povinností mlčenlivosti.

Budou moje osobní údaje předávány do jiné země?

 

Vzhledem k tomu, že jsme součástí skupiny Intrum, můžeme vaše údaje předat do jiné země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud tak učiníme, zajistíme, aby byly zavedeny vhodné záruky pro dodržování obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Obecně platí, že vaše osobní údaje nebudou přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V případech mezinárodního vymáhání pohledávek však mohou být vaše osobní údaje předány jednomu z našich zástupců působících v příslušné zemi. Využíváme také poskytovatele služeb třetích stran k ukládání nebo přístupu k vašim údajům, které se mohou nacházet mimo EHP, mimo jiné včetně Spojených států. Zaručujeme však, že vaše osobní údaje nikdy nepřeneseme mimo EHP, aniž bychom zajistili bezpečnost a ochranu vašich osobních údajů. Proto se vždy ujistíme, že všichni příjemci podepsali standardní vzorové doložky EU a že jsou zavedeny nezbytné dodatečné záruky, které odůvodňují předání, nebo že země může zaručit odpovídající ochranu podle právních předpisů o ochraně údajů. Informace můžeme zveřejnit mimo tyto skupiny také z důvodů předcházení podvodů nebo pokud je to vyžadováno příslušnými zákony.  

 

Jak dlouho moje osobní údaje uchováváte?

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné pro zákonný účel, za nímž byly získány, budeme-li mít oprávněný důvod tak činit, tj. například za účelem zajištění správné praxe při vymáhání pohledávek a do okamžiku uplynutí promlčecí lhůty, abychom byli schopni se bránit proti případným právním nárokům. Rovněž máme právní povinnost uchovávat vaše osobní údaje po dobu, kdy to bude třeba za účelem prevence a odhalování podvodů, odhalování a dokazování legalizace výnosů z trestné činnosti a pro účely finančních prověrek. Pro statistické účely budeme uchovávat výhradně pseudonymizované a anonymizované údaje.

Pokud jde o zálohování, rovněž vymažeme vaše údaje, které máme zálohovány, avšak pouze v tom případě, že má podle našich zásad pro zálohování dojít k obnovení dat ze zálohy. Až podle našich zásad pro zálohování dojde k výmazu zálohy, vaše údaje v plném rozsahu vymažeme. Také uchováme některé vaše údaje v pseudonymizované nebo agregované formě po dobu až devíti let, a to pro provádění analýz za účelem vytváření efektivních (skórovacích) služeb, pro statistické a investiční účely a obchodní rozvoj.

Tato data jsou držena odděleně za dodržení přísných bezpečnostních opatření a omezení přístupových práv.

Budu předmětem automatického rozhodování?

Součástí procesu vymáhání je i skórování pohledávek. To je nezbytné pro optimalizaci naší činnosti a řešení vašeho případu efektivně a včas. Je to také potřebné pro zajištění profesionální úrovně vymáhání pohledávek a vyvarování se zbytečných upomínek, poplatků apod.

Skóre je udělováno automaticky a ukazuje, jak naložit s vaším případem. Skóre stanovuje například, zda je pravděpodobné, že svůj závazek splatíte, nebo že bychom měli váš případ předat soudnímu orgánu. Nedomníváme se, že se u tohoto automatického zpracování jedná o automatizované rozhodování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká, neboť nemá vliv na vaše práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

Obvykle se nedozvíte, jaké konkrétní skóre bylo vašemu případu přiřazeno, avšak pokud se domníváte, že jsme váš případ kvůli stanovenému skóre řešili nesprávně, můžete nás požádat o manuální přezkum tohoto skóre pomocí lidského zásahu.

Jaká mám práva?

Je důležité si uvědomit, že údaje, které zpracováváme, jsou vaše, a že tak chceme činit způsobem, který pro vás bude vyhovující. I v případech, kdy ke zpracování vašich osobních údajů nepotřebujeme vaše svolení, máte v souvislosti s takovým zpracováním řadu práv.

Vaše práva a co to znamená?

Právo na přístup

 • Můžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom:

  • proč vaše osobní údaje zpracováváme
  • jaké kategorie osobních údajů zpracováváme
  • komu vaše osobní údaje sdělujeme
  • jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme či jaká jsou kritéria pro stanovení této doby
  • jaká máte práva
  • odkud jsme vaše osobní údaje získali (pokud jsme je nezískali od vás)
  • zda zpracování zahrnuje automatické rozhodování (tzv. profilování)
  • v případě, že byly vaše osobní údaje předány do země mimo EHS, jak zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů.

Všechny výše uvedené informace jsou uvedeny v těchto zásadách o ochraně soukromí.

Rovněž si můžete vyžádat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Další kopie však budou zpoplatněny.

Právo na opravu

Je důležité, abychom o vás měli pravdivé informace, a žádáme vás, abyste nás informovali v případě, že jsou některé z vašich osobních údajů nesprávné, například pokud jste změnili jméno či jste se přestěhovali.

Právo být zapomenut

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, můžete nás požádat o jejich vymazání.

Právo na omezení zpracování

Od okamžiku, kdy jste požádali o opravu osobních údajů nebo jste vznesli námitku proti zpracování, do okamžiku, kdy se nám podaří věc prošetřit či potvrdit přesnost vašich osobních údajů (či je změnit v souladu s vašimi pokyny), máte právo na omezení zpracování. To znamená, že (s výjimkou uložení osobních údajů) můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem, pokud to bude nezbytné s ohledem na právní nároky, z důvodu ochrany práv jiné osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu na zpracování.

Rovněž nás můžete požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud se bude jednat o protiprávní zpracování, avšak vy nebudete chtít, abychom osobní údaje vymazali.

Právo vznést námitku

Pokud se domníváte, že nemáme právo vaše osobní údaje zpracovávat, nebo máte zájem o přezkum automatického rozhodnutí, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. V takových případech můžeme ve zpracování pokračovat pouze tehdy, pokud budeme schopni prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Vaše údaje však můžeme zpracovávat vždy, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků. Máte také právo kdykoli vznést námitky proti přímému marketingu.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat, aby vám byly poskytnuty osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně a které jste nám poskytli ke zpracování na základě souhlasu či za účelem splnění smlouvy, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo požadovat předání těchto informací jinému správci údajů.

Odvolání souhlasu

Zpracování ze strany společnosti Intrum není založeno na souhlasu. Avšak vzhledem k tomu, že některé činnosti v rámci zpracování by měly být založeny na souhlasu, máte právo takový souhlas odvolat, a my tak ukončíme zpracování prováděné na základě tohoto právního důvodu.

Rovněž s vaším požadavkem (požadavky) seznámíme subjekty, kterým jsme vaše osobní údaje případně sdělili.

 

Jak si stěžovat na použití svých údajů či jak uplatnit svá práva?

Pokud chcete podat stížnost v souvislosti s tím, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, a to i v souvislosti s kterýmkoli z výše uvedených práv, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů a my vaše podněty prošetříme.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: DPO@intrum.cz

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

V případě dalších dotazů ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

Práva subjektů údajů

Pokud nám chcete předat žádost týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete elektronicky odeslat žádost o přihlašovacích údaje pomocí tohoto odkazu. Pokud nemáte příslušná přístupová práva k výše uvedenému odkazu, vyplňte níže uvedený formulář.

Porušení zabezpečení dat

Pokud je pravděpodobné, že by následky porušení zabezpečení osobních údajů představovaly vysoké riziko pro práva a svobody jednotlivců, musíme také bez zbytečného odkladu informovat dotčený subjekt údajů. Chcete-li nám pomáhat s dodržováním těchto důležitých povinností, doporučujeme vám, abyste nás informovali o jakémkoliv porušováních ochrany osobních údajů, kterého jste si vědomi, prostřednictvím tohoto odkazu formulář.

My – společnost Intrum – používáme na tomto webu soubory cookies (www.intrum.cz).

Zásady naleznete zde

Všeobecné obchodní podmínky

Informace obsažené v této webové stránce a informace všech spojených společností Intrum jsou poskytovány výhradně pro informační účely týkající se společnosti Intrum, jejích dceřiných společností a partnerů a služeb, které nabízejí. Nejedná se o nabídku prodat žádné cenné papíry a nesmí se na ně spoléhat v souvislosti s žádným investičním rozhodnutím.

Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány "tak, jak je" bez záruky nebo termínu jakéhokoli druhu, ať už výslovného nebo implicitního, včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení. Všechny tyto implicitní podmínky a záruky jsou tímto vyloučeny.

Přístupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že společnost Intrum nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé nebo následné ztráty vyplývající z používání informací a materiálů obsažených na této webové stránce nebo na jakýchkoli jiných hypertextových internetových stránkách, včetně, bez omezení, ztráty zisku , přerušení podnikání, ztráta programů nebo jiné, i když jsme výslovně upozorněni na možnost takových škod.

Jiné webové stránky, které mohou být uvedeny nebo propojeny na těchto webových stránkách, nejsou pod kontrolou společnosti Intrum. V souladu s tím Intrum nemůže pro vás poskytnout žádné informace ohledně obsahu těchto stránek, ani skutečnost, že Vám Intrum dala tento záznam, nemůže sloužit jako souhlas s těmito stránkami. Společnost Intrum poskytuje pro vás spojení jako pohodlí pro vás.

Je povoleno stahovat a tisknout materiály z této webové stránky pro účely prohlížení, čtení a uchovávání odkazů. Jakékoliv jiné kopírování, distribuce nebo úpravy materiálů na této stránce, ať už v elektronické nebo tištěné podobě, bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Intrum Justitia, je přísně zakázáno.

V používání jakéhokoli softwaru, který se nachází na internetu, jsou přirozené nebezpečí a Intrum vás varuje, abyste se ujistili, že jste zcela pochopili riziko před načtením jakéhokoli softwaru na internetu.

Výše uvedené vyloučení a omezení platí pouze v rozsahu povoleném zákonem.

Copyright © 2001-2013 Intrum Justitia AB Všechna práva vyhrazena. Autorská práva k materiálům obsaženým v této webové stránce patří společnosti Intrum Justitia AB, dceřiné společnosti nebo jejími poskytovateli licencí.

Některá prohlášení ve vydaných tiskových zprávách jsou výhledová prohlášení. Prohlášení, která nejsou historickými skutečnostmi, jsou výhledová prohlášení. Navíc slova, jako jsou "očekává", "očekávají", "věří", "plány", "pokyny" a podobné výrazy mají za cíl identifikovat výhledová prohlášení. Všechny takové výhledové prohlášení jsou založeny na rozumných očekáváních společnosti Intrum Justitia v době, kdy jsou vytvořeny. Výhledová prohlášení však nejsou zárukou budoucí výkonnosti, neboť zahrnují rizika, nejistoty a předpoklady, které se mohou ukázat jako nesprávné a které mohou způsobit, že skutečné výsledky a zkušenosti společnosti Intrum Justitia se podstatně liší od očekávaných výsledků nebo jiných očekávání vyjádřených v takovémto postupu - prohlášení.

Rizika, nejistoty a předpoklady, které mohou ovlivnit výkon společnosti Intrum Justitia, zahrnují: možnost, že by hospodářské nebo jiné podmínky mohly vést ke snížení poptávky po produktech a službách Intrum Justitia na celém světě. Schopnost společnosti Intrum Justitia úspěšně realizovat svůj plán růstu, včetně schopnosti dosáhnout cílů finanční flexibility v podmínkách, které předpokládá Intrum Justitia; změny v průmyslu a trzích v systému CMS včetně změn v preferencích klientů pro služby / produkty; konkurenční tlaky způsobující snížení cen a / nebo ztrátu podílu na trhu; rizika spojená s investicemi a operacemi v zahraničí, včetně zahraničních ekonomických podmínek, fluktuace směnných kurzů, regulačního prostředí a kulturních faktorů; Schopnost společnosti Intrum Justitia úspěšně integrovat nejnovější a budoucí akvizice, aliance a investice; Schopnost společnosti Intrum Justitia chránit své chráněné informace a technologie; potenciální ztráta klíčových obchodních aktiv, včetně kapacity datových center nebo přerušení telekomunikačních spojení nebo zdrojů energie; změny v legislativním, účetním, regulačním a obchodním prostředí, které ovlivňují schopnost společnosti Intrum Justitia shromažďovat, spravovat, shromažďovat a využívat údaje; Schopnost společnosti Intrum Justitia přilákat a udržet klíčové zaměstnance; a konkurenční důsledky, které může mít konverze na euro na cenové a marketingové strategie společnosti Intrum Justitia.

Společnost Intrum Justitia se nezabývá povinnostmi aktualizovat výhledová prohlášení, která by odrážela budoucí události nebo okolnosti.

Cookies Když navštívíte naše webové stránky, můžeme do počítače odeslat cookies. Soubor cookie je malý textový soubor nebo část dat, kterou může navštívený web umístit nebo uložit na váš počítač. Soubory cookie samy neobsahují žádné osobní identifikační údaje. Pokud nám však poskytnete takové osobní údaje (například registrováním

 

Průzkum spokojenosti klientů - ochrana osobních údajů

Průzkum spokojenosti klientů - ochrana osobních údajů
 

Kontaktní informace

Správcem údajů pro tento průzkum je Intrum Czech, s.r.o. Jako správce údajů odpovídáme za osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který je zodpovědný za dohled nad otázkami souvisejícími s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, včetně jakýchkoli požadavků na uplatnění Vašich zákonných práv, kontaktujte DPO pomocí níže uvedených údajů.

Ivana Pertlová

E-mail: dpo@intrum.cz

Mobile: +420 770 136 845

Osobní údaje, které společnost Intrum shromažďuje a používá

Pokud se rozhodnete zúčastnit průzkumu, Intrum používá a shromažďuje Vaše osobní údaje.

Společnost Intrum použije následující osobní údaje o Vás:

•           Název

•           Příjmení

•           Emailová adresa

•           Telefonní číslo 

•           Jazyk

Společnost Intrum od Vás shromáždí následující osobní údaje:

•           Vaše odpovědi na otázky průzkumu

•           Vaše IP adresa

•           Datum a čas, kdy jste se zúčastnili průzkumu nebo odeslali formulář

Společnost Intrum může ve vztahu k průzkumu shromažďovat a používat následující informace z jiných zdrojů:

•           Služby používané společností, kterou zastupujete

•           Vaše role a vztah s Intrum

•           Informace o společnosti

•           Vaše používání služeb Intrum, tj. Transakčních informací

Proč Intrum shromažďuje osobní údaje o Vás

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, a které poskytujete, spolu s dalšími informacemi, které o Vás a společnosti, kterou zastupujete, používáme v souvislosti s průzkumem pro účely:

•           Získání Vašeho názoru a zpětné vazby o Vaší spokojenosti se službami nebo Transakčními informacemi dodanými společností Intrum,

•           navázat na Váš názor a zpětnou vazbu, abychom zlepšili náš vztah se zákazníkem,

•           administraci průzkumu, např. ověření Vaší identity a zasílání upomínek,

•           přizpůsobit nebo zlepšit naše průzkumy,

•           prodejní, tržní nebo jiné statistické a výzkumné účely

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se správci účtů za účelem zlepšení vztahu s klientem.

Můžeme použít poskytovatele služeb, kteří nám pomohou se zpracováním Vašich osobních údajů. Při použití procesoru uzavře společnost Intrum smlouvu o zpracování údajů, aby byla zajištěna Vaše práva na ochranu osobních údajů.

Můžeme zveřejnit Vaše osobní údaje, abychom vyhověli zákonům nebo reagovali na právní proces nebo zákonné žádosti, a to i od donucovacích orgánů a vládních agentur.

Informace, které společnost Intrum agregovala nebo jinak anonymizovala, mohou být sdíleny bez omezení s třetími stranami s výjimkou případů, kdy je v průzkumu uvedeno jinak.

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu /článek 6.1 (f) GDPR/, protože společnost Intrum má oprávněný zájem na zlepšování svých služeb prováděním průzkumů spokojenosti zákazníků a zlepšováním vztahů se zákazníky. Společnost Intrum vyhodnotila, že zpracovávané informace jsou pro tento zájem nezbytné a že náš zájem převažuje nad zájmem respondenta, aby jeho osobní údaje nebyly za tímto účelem zpracovány.

Vymažeme nebo anonymizujeme informace shromážděné v průzkumu, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, např. když již nepůsobíte jako zástupce ve vztahu mezi Vaší společností a společností Intrum.

Vaše práva a stížnosti

Vždy se můžete odhlásit z dalších průzkumů odhlášením. K odhlášení použijte odkaz v e-mailu s pozvánkou na průzkum.

Můžete také:

•           vznést námitku proti použití Vašich osobních údajů pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů

•           požádat o kopii informací, které o Vás uchováváme

•           opravit veškeré informace, které si myslíte, že jsou nepřesné

•           požádejte nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů

•           požádejte nás o vymazání Vašich osobních údajů