Etický kodex

Etický kodex Intrum poskytuje rámec, jímž se řídí všichni naši zaměstnanci a obchodní postupy, které se týkají Intrum a našich dceřiných společností.

Etický kodex Intrum poskytuje rámec, jímž se řídí všichni naši zaměstnanci a obchodní postupy, které se týkají Intrum a našich dceřiných společností.

Etický kodex tvoří podstatnou část struktury podnikového řízení a je detailně rozvinut ve všech částech naší organizace spolu s dalšími pokyny, postupy a informacemi o tom, jak zvládat konkrétní situace.

Etický kodex potvrzuje náš dlouhodobý závazek k dodržování zákonů a předpisů, ale také závazek podnikat v souladu s naším klíčovým posláním: pomáhat společnostem prosperovat tím, že se postarám o jejich zákazníky. Toto poslání je vedeno naším příspěvkem k udržitelnému rozvoji, stejně tak jako hodnotami, které jsme si stanovili a jimiž jsou empatie, etika, odhodlání a řešení.

Implementace etického kodexu v praxi

Od všech, kteří se podílejí na našem podnikání, našich zaměstnanců nebo spolupracovníků na živnostenský list, dodavatelů, vymahačů v terénu, agentur, poradců, externích členů představenstva a dalších zástupců očekáváme, že budou kodex dodržovat. Pracujeme pouze s klienty, obchodními partnery a dodavateli, kteří svou činnost vykonávají v souladu se zákony a předpisy, mají dobré obchodní postupy a dodržují vysoké etické standardy. Všichni naši zaměstnanci rovněž absolvují školení na téma našeho etického kodexu.

Etický kodex schvaluje představenstvo. Oddělení compliance odpovídá za monitoring, kontrolu a roční přehodnocení těchto zásad, přičemž zajišťuje, že hrubá porušení nebo jiné incidenty budou okamžitě eskalovány na výkonného ředitele nebo na představenstvo.

Hlášení porušení etického kodexu

Naši zaměstnanci mají povinnost hlásit nekalé jednání dle našeho etického kodexu a souvisejících zásad, ať už to, které se událo, nebo o kterém mají podezření, že se stane. Ke všem hlášením přistupujeme jako k důvěrným a tato hlášení lze podat anonymně prostřednictvím našeho vícejazyčného webu nebo služeb linky důvěry.

„Náš etický kodex poskytuje nedocenitelné zásady, jak fungovat ve světě správy pohledávek a finančních služeb. Obsahuje vizi společnosti, která se ujímá vedoucí pozice při vytváření lepší ekonomiky, kde společnosti a jednotlivci mohou poskytovat nebo přijímat úvěry bezpečně a bez obav. Společnost, kterou tvoří tisíce jednotlivců. My všichni. Společně“.
Anders Engdahl, CEO and President