Články

Obavy z rizika celoevropské recese mají Češi nižší

Tisková zpráva k EPR 2021 - Pandemie přiměla české podnikatele více přemýšlet nad platební morálkou a cash flow

Praha, 16. června 2021

České firmy patří k těm, které se nejméně obávají dopadů hospodářského poklesu. Přesto však drtivá většina (85 %) tuzemských podniků uvádí, že je pro ně prioritou na rok 2021 posílení likvidity a cash flow. Pandemie Covid-19 donutila podnikatele více přemýšlet nad důležitostí dodržování termínů splatností faktur. Situace motivovala ke zmírňování rizik opožděných plateb šest z deseti evropských firem. Údaje vyplývají ze zprávy společnosti Intrum Czech sestavené na základě údajů od 11 187 společností z 29 evropských zemí se zaměřením na platební rizika na národní úrovni.

Více než třetina českých podniků uvádí, že Covid-19 měl na jejich tržby a cash flow menší dopad, než očekávali v prvních měsících krize. I přesto 60 % z nich přetransformovala způsob řízení rizika opožděných plateb. „Covid-19 zvýšil naše povědomí o dopadu opožděných plateb na malé podniky. To, že se většina firem rozhodla zaujmout aktivnější přístup k likviditě, je jistě jedním z pozitivních důsledků a do budoucna bude mít velký vliv na platební morálku mnoha evropských společností,“ uvádí výkonný ředitel Intrum Czech Karol Jurák.

Významnou roli hrála digitalizace a zrychlování procesů

Vysoký důraz na digitalizaci a zrychlování procesů byl samozřejmě nedílnou součástí změn, které čeští podnikatelé zaváděli. Ukázalo se, že pandemie motivovala firmy k mnoha technologickým proměnám napříč rozličnými hospodářskými sektory, a to nejen v průmyslu a službách, ale i ve veřejném sektoru. U nás se v tomto směru posunulo 40 % firem, což je nad evropským průměrem 33 %.

Obavy z rizika celoevropské recese mají Češi nižší

HDP České republiky klesl v prvním kvartálu letošního roku mezičtvrtletně jen o 0,3 %. České firmy zároveň v porovnání s dalšími sledovanými zeměmi pociťují poměrně nízké obavy (36 %) z rizika celoevropské recese a jejího dopadu na platby zákazníků. Nejvíce se jejích negativních důsledků na danou společnost obávají podnikatelé zabývající se oborem farmacie, lékařství a biotechnologie či pohostinství a volného času. „Tato recese je svou povahou jedinečná, protože podniky byly nuceny zavřít spíše kvůli vládním restrikcím než kvůli klesající poptávce po výrobcích a službách. Na základě výsledků naší ankety není pochyb o tom, že návrat k normálnímu stavu napříč různými obory může být pro spoustu firem ještě poměrně trnitou cestou,“ doplňuje Karol Jurák. Přibližně polovina vedoucích pracovníků v celé Evropě, která vnímala pokles svých zisků, předpokládá, že návrat do normálu může trvat až do roku 2022 nebo 2023.

O Intrum

Společnost Intrum je evropským lídrem, který poskytuje služby v oblasti správy pohledávek a nabízí komplexní služby včetně odkupu pohledávek určené k měřitelnému zlepšení cashflow klientů a jejich dlouhodobé ziskovosti. Založena byla roku 1923. V roce 2017 se Intrum Justitia spojila se společností Lindorff a dnes má společný podnik zhruba 9000 zaměstnanců na 24 trzích. Podniká pod jménem Intrum. Její konsolidované příjmy činily v roce 2018 13.4 miliardy švédských korun. Intrum Justitia AB je od roku 2002 kótovaná na burze Nasdaq OMX ve Stockholmu. Další informace naleznete na stránkách www.intrum.com


Schopnost platit včas své účty: 15. místo

Co se týče schopnosti Čechů platit včas své účty, nevede si Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi zrovna nejlépe. Každý čtvrtý český spotřebitel (26 %) během uplynulého roku nebyl schopen splácet v jednom nebo více případech své účty včas. V porovnání s rokem 2018 došlo k mírnému zlepšení, když na tu samou otázku v roce 2018 uvedlo stejnou odpověď 34 % respondentů. Z tohoto podílu 15 % Čechů nezaplatilo včas jeden účet, 7 % Čechů nezvládlo 2–4 účty a jedno procento obyvatel ČR nebylo schopno pokrýt dokonce 5 nebo více účtů. Téměř tři čtvrtiny (71 %) „opozdilců“ uvádí, že zpoždění jejich úhrady bylo výjimečné. Alarmující ovšem je, že ve zbytku případů (29 %) se jedná o pravidelný problém. Nejčastějším důvodem (45 %) pozdní úhrady bylo opomenutí, 41 % Čechů však uvedlo, že neměli dostatek financí.


Jak COVID ovlivnil chování českých firem? Intrum publikoval výsledky celoevropského průzkumu platebního chování firem

ČNB ve svém nejnovějším odhadu očekává, že HDP České republiky za rok 2020 poklesne o 8 % a nezaměstnanost ke konci roku 2020 vzroste na úroveň 3.7%. Společnost Intrum, evropský lídr v oblasti managementu pohledávek, uspořádal již 22. ročník celoevropského průzkumu aktuálního platebního chování firem napříč 29 krajinami Evropy.


Podle výsledků průzkumu, až 70 % českých podniků očekává, že se riziko opožděných plateb ze strany jejich dlužníků v příštích dvanácti měsících výrazně zvýší - a to
řadí české firmy na neslavné první místo mezi skeptiky v Evropě. Zásadním problémem následujícího období pro české firmy se při zdravotních rizikách jeví očekávání celosvětové recese. Až 39% českých podniků v průzkumu Intrumu uvádí, že Česká republika se již nachází v recesi a dalších 35% českých respondentů očekává recesi v nejbližsích 12 měsících.


V České republice jsou nejvíce ohroženi malí a střední podnikatelé. Řada z nich již v první vlně COVID musela své provozovny uzavřít. Největší dopad je v pohostinství a cestovním ruchu. Výrazným problémem se jeví nedostatek okamžité likvidity podniků z důvodu opožděných plateb faktur od odběratelů. Letošní průzkum ukazuje, že riziko opožděných nebo neprovedených plateb ze strany dlužníků se výrazně zvyšuje, protože karanténní opatření uvalená vládami omezila peněžní toky a ohrozila pracovní místa. Až 63% českých respondentů v průzkumu uvedlo, že byli svými odběrateli požádáni o posunutí úhrad jejich faktur na delší období než jaké by bylo komfortní, přičemž na to přistoupili z důvodu obav ze ztráty klienta. Výše popsaná situace nabízí také další negativní předpoklad - pokles platební morálky firem i jednotlivců a nárůst počtu dlužníků v budoucích měsících a letech. Přesto dle průzkumu Intrumu, pouze 14% českých podniků má snahu zajímat se o spory ohledně zboží a služeb se snahou vymáhat své oprávněné nároky vůči svým obchodním partnerům se špatnou platební morálkou, což je nejnižší procento ze všech evropských zemí. Ve vyspělé Evropě v dnešní složité době ještě výrazněji, než kdy dříve, je evidentní trend výraznějšího využívání úzké spolupráce se specializovanými subjekty, tj. inkasními agenturami. Pro moderní manažery českých podniků, kteří chtějí tenhle trend zachytit, je dobrou zprávou, že i v České republice jsou na trhu kvalitní a dlouhodobě etablované inkasní agentury. Nenabízejí pouze samotné vymožení peněžních prostředků, ale umožnují také zajistit komplexní škálu služeb s řešením problematiky pohledávek úzce souvisejících.


Jde především o pestrost jak v podobě možnosti zajištění činností chronologicky předcházejících samotnému vymáhání (skóring klienta, fakturační agenda atd.), tak v podobě různých variant přístupů řešení již delikventních pohledávek (mandátní správa, odkup, kombinace, tuzemské i mezinárodní inkaso atd.). Zároveň by do finálního výběru partnera pro řešení jak nedelikventních, tak především delikventních pohledávek měla být promítnuta skutečnost, jak je inkasní agentura schopna plnit poměrně náročná legislativní nastavení, včetně GDPR, AML, bezpečnost dat, atd. Vedle těchto legislativních povinností by při výběru partnera měla být brána v potaz i úroveň jeho komunikace s dlužníky a dodržování etických hodnot. Nezbytností je zastřešení celého procesu propracovaným informačním systémem, díky kterému je zajištěna jednoduchost a přehlednost vzájemné spolupráce a komunikace. Jednoduše řečeno, je mnohem efektivnější a výhodnější si na správu pohledávek najmout profesionální inkasní agenturu s dlouholetými zkušenostmi, licencí ČNB a mezinárodním přesahem.

Společnost Intrum Czech, s.r.o., která je součástí silné a renomované skupiny Intrum působící ve 24 státech Evropy a na českém trhu je etablována
již 22 let přičemž dle oficiálních údajů Asociace Inkasních Agentur (dále jenom AIA) patří k dlouholetým lídrům trhu s největším objemem spravovaných pohledávek, uvedené požadavky, maximálně splňuje.


Klientům nabízíme své služby především
v následujících oblastech:
- odkup pohledávek
- mimosoudní vymáhání pohledávek
- právní vymáhání pohledávek
- mezinárodní vymáhání pohledávek
- další služby – prověřování subjektů z pohledu rizikovosti platební disciplíny, prověřování subjektů z pohledu prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a praní
špinavých peněz (KYC, AML), zajištění kompletní fakturační agendy, bankovní ID.


Jsme si plně vědomi, že je přirozené, že jak lidé v každodenním životě, tak stejně tak i společnosti v rámci svého působení, ne vždy inklinují k určitým změnám a priori
setrvávají na svých základních nastaveních. Domníváme se však, že současné období je ideálním momentem pro důkladné zamyšlení se a případné provedení změny.
Společnost Intrum Czech, s.r.o. je zde pro vás a připravena uvedené věci konzultovat a následně řešit. Disponuje dlouholetými zkušenostmi a o agendu pohledávek se postará v souladu s etickými hodnotami. Je licencovaná ČNB, členem AIA, poskytuje řádné a zodpovědné plnění závazků vyplývající ze smluvních vztahů, zajišťuje bezpečnost dat a disponuje týmem školených odborných specialistů, kteří řeší komplexně celý pohledávkový proces. Nezbytností je zastřešení celého procesu propracovaným informačním systémem, který spravují a neustále vyvíjejí firemní IT specialisté. Mottem společnosti je razit cestu ke zdravé ekonomice.