Články

Alarmující je situace týkající se finanční gramotnosti - Česká republika obsadila 20. příčku.

V celoevropském hodnocení platební schopnosti Česká republika meziročně výrazně poklesla v pořadí

V oblasti finanční gramotností zaujímá ČR 20. místo

Doslova alarmující situace se týká finanční gramotnosti, tedy do jaké míry spotřebitelé rozumí základním finančním pojmům a výpočtům. Jedná se o schopnost rozumět tomu, jak nakládat s penězi, tedy o schopnosti a znalosti, díky kterým můžeme provádět informovaná a účinná finanční rozhodnutí. Ze všech 24 anketovaných zemí za námi skončilo už pouze Lotyšsko, Estonsko, Polsko a Litva. Češi se v 57 % případů domnívají, že dostali přiměřené finanční vzdělání, aby mohli spravovat své každodenní finance, i když stále potřebují poradit ohledně komplikovanějších finančních záležitostí. 17 % obyvatel považuje svou finanční gramotnost za vynikající, 13 % cítí vysokou míru desorientace. Mezi hlavní zdroje finančního vzdělání u nás patří rodiče (56 %), škola (53 %) a internet (44 %). Nejméně naopak sociální sítě (4 %). Přesto však pouze 40 % spotřebitelů věří, že zvýšení finanční gramotnosti je úkol školního vzdělávacího systému. To je druhé nejnižší procento v celé Evropě.

„Výsledky průzkumu za rok 2019 prokázaly negativní vlivy rostoucí konzumní nálady českých domácností, vyplývající z příznivé ekonomické situace v České republice. Čeští respondenti zcela jednoznačně potvrdili, že nejsou schopni racionálního přístupu ke svým reálným finančním možnostem v porovnání s náladou v jiných evropských zemích a že nezachytili zcela opačný evropský trend. Dostupnost úvěrů v kombinaci s velmi špatnou finanční gramotností je alarmujícím faktorem, který může v blízké budoucnosti způsobit značné problémy se splácením závazků. Je nutno posílit finanční edukaci obyvatelstva, zejména mladých lidí,“ uvedl Karol Jurák, výkonný ředitel Intrum Czech, s.r.o.Schopnost platit včas své účty: 15. místo

Co se týče schopnosti Čechů platit včas své účty, nevede si Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi zrovna nejlépe. Každý čtvrtý český spotřebitel (26 %) během uplynulého roku nebyl schopen splácet v jednom nebo více případech své účty včas. V porovnání s rokem 2018 došlo k mírnému zlepšení, když na tu samou otázku v roce 2018 uvedlo stejnou odpověď 34 % respondentů. Z tohoto podílu 15 % Čechů nezaplatilo včas jeden účet, 7 % Čechů nezvládlo 2–4 účty a jedno procento obyvatel ČR nebylo schopno pokrýt dokonce 5 nebo více účtů. Téměř tři čtvrtiny (71 %) „opozdilců“ uvádí, že zpoždění jejich úhrady bylo výjimečné. Alarmující ovšem je, že ve zbytku případů (29 %) se jedná o pravidelný problém. Nejčastějším důvodem (45 %) pozdní úhrady bylo opomenutí, 41 % Čechů však uvedlo, že neměli dostatek financí.


Jak COVID ovlivnil chování českých firem? Intrum publikoval výsledky celoevropského průzkumu platebního chování firem

ČNB ve svém nejnovějším odhadu očekává, že HDP České republiky za rok 2020 poklesne o 8 % a nezaměstnanost ke konci roku 2020 vzroste na úroveň 3.7%. Společnost Intrum, evropský lídr v oblasti managementu pohledávek, uspořádal již 22. ročník celoevropského průzkumu aktuálního platebního chování firem napříč 29 krajinami Evropy.


Podle výsledků průzkumu, až 70 % českých podniků očekává, že se riziko opožděných plateb ze strany jejich dlužníků v příštích dvanácti měsících výrazně zvýší - a to
řadí české firmy na neslavné první místo mezi skeptiky v Evropě. Zásadním problémem následujícího období pro české firmy se při zdravotních rizikách jeví očekávání celosvětové recese. Až 39% českých podniků v průzkumu Intrumu uvádí, že Česká republika se již nachází v recesi a dalších 35% českých respondentů očekává recesi v nejbližsích 12 měsících.


V České republice jsou nejvíce ohroženi malí a střední podnikatelé. Řada z nich již v první vlně COVID musela své provozovny uzavřít. Největší dopad je v pohostinství a cestovním ruchu. Výrazným problémem se jeví nedostatek okamžité likvidity podniků z důvodu opožděných plateb faktur od odběratelů. Letošní průzkum ukazuje, že riziko opožděných nebo neprovedených plateb ze strany dlužníků se výrazně zvyšuje, protože karanténní opatření uvalená vládami omezila peněžní toky a ohrozila pracovní místa. Až 63% českých respondentů v průzkumu uvedlo, že byli svými odběrateli požádáni o posunutí úhrad jejich faktur na delší období než jaké by bylo komfortní, přičemž na to přistoupili z důvodu obav ze ztráty klienta. Výše popsaná situace nabízí také další negativní předpoklad - pokles platební morálky firem i jednotlivců a nárůst počtu dlužníků v budoucích měsících a letech. Přesto dle průzkumu Intrumu, pouze 14% českých podniků má snahu zajímat se o spory ohledně zboží a služeb se snahou vymáhat své oprávněné nároky vůči svým obchodním partnerům se špatnou platební morálkou, což je nejnižší procento ze všech evropských zemí. Ve vyspělé Evropě v dnešní složité době ještě výrazněji, než kdy dříve, je evidentní trend výraznějšího využívání úzké spolupráce se specializovanými subjekty, tj. inkasními agenturami. Pro moderní manažery českých podniků, kteří chtějí tenhle trend zachytit, je dobrou zprávou, že i v České republice jsou na trhu kvalitní a dlouhodobě etablované inkasní agentury. Nenabízejí pouze samotné vymožení peněžních prostředků, ale umožnují také zajistit komplexní škálu služeb s řešením problematiky pohledávek úzce souvisejících.


Jde především o pestrost jak v podobě možnosti zajištění činností chronologicky předcházejících samotnému vymáhání (skóring klienta, fakturační agenda atd.), tak v podobě různých variant přístupů řešení již delikventních pohledávek (mandátní správa, odkup, kombinace, tuzemské i mezinárodní inkaso atd.). Zároveň by do finálního výběru partnera pro řešení jak nedelikventních, tak především delikventních pohledávek měla být promítnuta skutečnost, jak je inkasní agentura schopna plnit poměrně náročná legislativní nastavení, včetně GDPR, AML, bezpečnost dat, atd. Vedle těchto legislativních povinností by při výběru partnera měla být brána v potaz i úroveň jeho komunikace s dlužníky a dodržování etických hodnot. Nezbytností je zastřešení celého procesu propracovaným informačním systémem, díky kterému je zajištěna jednoduchost a přehlednost vzájemné spolupráce a komunikace. Jednoduše řečeno, je mnohem efektivnější a výhodnější si na správu pohledávek najmout profesionální inkasní agenturu s dlouholetými zkušenostmi, licencí ČNB a mezinárodním přesahem.

Společnost Intrum Czech, s.r.o., která je součástí silné a renomované skupiny Intrum působící ve 24 státech Evropy a na českém trhu je etablována
již 22 let přičemž dle oficiálních údajů Asociace Inkasních Agentur (dále jenom AIA) patří k dlouholetým lídrům trhu s největším objemem spravovaných pohledávek, uvedené požadavky, maximálně splňuje.


Klientům nabízíme své služby především
v následujících oblastech:
- odkup pohledávek
- mimosoudní vymáhání pohledávek
- právní vymáhání pohledávek
- mezinárodní vymáhání pohledávek
- další služby – prověřování subjektů z pohledu rizikovosti platební disciplíny, prověřování subjektů z pohledu prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a praní
špinavých peněz (KYC, AML), zajištění kompletní fakturační agendy, bankovní ID.


Jsme si plně vědomi, že je přirozené, že jak lidé v každodenním životě, tak stejně tak i společnosti v rámci svého působení, ne vždy inklinují k určitým změnám a priori
setrvávají na svých základních nastaveních. Domníváme se však, že současné období je ideálním momentem pro důkladné zamyšlení se a případné provedení změny.
Společnost Intrum Czech, s.r.o. je zde pro vás a připravena uvedené věci konzultovat a následně řešit. Disponuje dlouholetými zkušenostmi a o agendu pohledávek se postará v souladu s etickými hodnotami. Je licencovaná ČNB, členem AIA, poskytuje řádné a zodpovědné plnění závazků vyplývající ze smluvních vztahů, zajišťuje bezpečnost dat a disponuje týmem školených odborných specialistů, kteří řeší komplexně celý pohledávkový proces. Nezbytností je zastřešení celého procesu propracovaným informačním systémem, který spravují a neustále vyvíjejí firemní IT specialisté. Mottem společnosti je razit cestu ke zdravé ekonomice.