Zásady ochrany osobních údajů

Intrum respektuje soukromí údajů u všech subjektů, se kterými jsme v kontaktu. Bez ohledu na to, zda zpracováváme osobní údaje sami nebo ve prospěch třetích stran. Pro nás je důležité, abyste rozuměli, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, proč to děláme a jaká jsou vaše práva. Proto vás vybízíme k pročtení zásad ochrany osobních údajů, které vám poskytnou více informací ohledně procesu zpracovávání osobních údajů společností Intrum.

Zásady ochrany soukromí

Proč máme přístup k vašim údajům a proč je zpracováváme?

V případě, že včas nehradíte sjednané splátky je možné v souladu se zákony a vaší původní smlouvou předat vaše osobní údaje třetí osobě za účelem vymáhání pohledávek. V takovém případě mohou být vaše osobní údaje předány společnosti Intrum za účelem vymožení pohledávky buď proto, že jsme odkoupili váš závazek a nyní budeme vymáhat neuhrazenou částku, nebo protože jsme dostali do správy vaši pohledávku, či poskytujeme související službu věřiteli. Abychom mohli tyto služby poskytnout, byly nám předány vaše osobní údaje, které budeme zpracovávat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případě, že k tomu budeme mít právní důvod. Máme oprávněný zájem zpracovávat vaše osobních údajů z důvodů vymáhání pohledávek, neboť nám vaše pohledávka byla právně předána k vymáhání. To znamená, že máme právní důvod ke zpracování vašich osobních údajů, i když jste k tomu neposkytli souhlas. V souladu s našimi oprávněnými zájmy můžeme rovněž provádět vyhledávací činnost, posuzovat vaši bonitu či úvěruschopnost za účelem poskytnutí efektivní služby a zachování správných profesních postupů při vymáhání pohledávek, získávat další údaje z různých zdrojů jako jsou například agentury poskytující informace o úvěrové historii, vaše historické záznamy v naší databázi a veřejné rejstříky, můžeme ověřovat, zda údaje, které máme k dispozici, jsou správné, a můžeme sdělovat vaše údaje schváleným třetím osobám, jako jsou jiní veřejní a soukromí poskytovatelé služeb vymáhání pohledávek a agentury poskytující informace o úvěrové historii. Vaše údaje budou uchovávány v bezpečí v souladu s právními předpisy na ochranu údajů.

Ani v souvislosti se službami odkupu pohledávek nepotřebujeme váš souhlas. Když od protistrany vaší původní smlouvy odkoupíme vaši pohledávku, většinou v rámci procesu odkupu obdržíme anonymizovaná nebo pseudonymizovaná data a pro prognózu portfolií využíváme vlastní pseudonymizované statistické a finanční informace. Po odkupu pohledávky se stáváme novým věřitelem vašeho závazku. Až budeme později pohledávku vymáhat, budeme tak činit za účelem splnění vaší smlouvy a provádění naší činnosti vymáhání pohledávek, která nás opravňuje zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu.

Jaké osobní údaje o mně zpracováváte a proč?

Uchováváme informace nezbytné pro správu vaší pohledávky. Abychom s vámi mohli komunikovat a abychom mohli zajistit vaši bezpečnou a pravdivou identifikaci, potřebujeme znát vaše jméno, datum narození a kontaktní údaje, jako je adresa, telefonní číslo a e-mail. Pokud jste k tomu dali souhlas nebo pokud to povoluje zákon, budeme za účelem jedinečné identifikace používat vaše rodné číslo.

Abychom mohli posoudit vaši schopnost splácet, provést analýzu rizik, řídit rizika, vytvářet splátkové kalendáře a dohlížet na pohledávku, uchováváme rovněž finanční informace, jako je platební historie a informace o prodlení, o úvěrové historii, o vašich závazcích, příjmech, majetku, úvěrech, půjčkách, platební historii a hodnocení úvěruschopnosti. 

Abychom lépe pochopili vaši konkrétní situaci a učinili informované rozhodnutí o tom, jak řešit váš případ, rovněž sledujeme důvody vašeho nesplácení, a to na základě informací, které nám poskytnete, jako jsou například individuální či rodinné okolnosti, otázky související s prací, apod.

Osobní údaje, které uchováváme, rovněž potřebujeme pro účely obrany proti právním nárokům nebo dosažení exekuce či jiného způsobu vymožení pohledávky.

Vaše osobní údaje dále používáme k tomu, abychom poskytli efektivní službu a zajistili profesionální úroveň vymáhání pohledávek, například pro stanovení vaší bonity či úvěruschopnosti mj. na základě historických informací a plnění závazků, a prostřednictvím nahrávání telefonních hovorů za účelem doložení vašich žádostí nebo reklamací. S vaším souhlasem budeme nahrávky telefonních hovorů používat ke školení našeho personálu. K zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců a k zabezpečení vašich osobních údajů rovněž používáme kamerové systémy, které se nacházejí na několika místech. Pokud nemáme právní povinnost záznamy uchovávat, po krátké době je vymažeme.

Máme právní povinnost poskytnout vaše osobní údaje při kontrole ze strany úřadů a ve snaze zabránit podvodům, legalizaci výnosů z trestné činnosti a jiné trestné činnosti a uvedené monitorovat a dokazovat. Právní povinnost zpracovávat osobní údaje nám také ukládají předpisy o poskytování spotřebitelského úvěru.  

Poskytujeme přístup k vašim osobním údajům agenturám poskytujícím informace o úvěrové historii či schváleným dodavatelům z řad třetích osob nebo jim takové osobní údaje sdělujeme.

V rámci naší společenské odpovědnosti a role ve společnosti rovněž poskytujeme anonymizované statistiky, skóringové modely a analýzy, které mohou vycházet z vašich údajů. Tyto anonymní analýzy můžeme využívat k posouzení rizik a úvěruschopnosti pro nás nebo naše klienty.

V rámci investičních činností můžeme také osobní údaje použít k hodnocení pohledávky nebo portfolia pohledávek, dále převést a postoupit vaše pohledávky a provádět statistické analýzy a modelování.

Informace, které o vás uchováváme, mohou být anonymizovány a použity pro rozvoj naší činnosti. Bude-li to však nezbytné pro zabezpečení vašich osobních údajů a zajištění vhodného rozvoje testování a změn našeho IT systému, je možné, že budou vaše osobní údaje využity v jejich skutečné podobě.  

Pokud s vámi nesjednáme jinak či pokud to nebude nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, nebudeme do zpracování zařazovat zvláštní kategorie osobních informací (viz níže). 

Zpracováváte nějaké citlivé informace, které se mě týkají?

Pokud s vámi nesjednáme jinak či pokud to nebude nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, nebudeme do zpracování zařazovat zvláštní kategorie osobních informací (často označované jako „citlivé osobní údaje“, jako jsou například údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a zpracování údajů týkajících se zdravotního stavu či sexuálního života). 

Může však být pro vás výhodné, pokud nás informujete o případných zdravotních obtížích, invaliditě a/nebo osobních informacích týkajících se vašeho soukromého života, které by mohly mít vliv na vaši schopnost splácet vaše závazky. Budeme tak moci přijmout přiměřená opatření za účelem uspokojení vašich potřeb či požadavků, jako je umožnění přerušení splácení na dostatečnou dobu, poskytnutí prostoru na vyhledání bezplatného nezávislého dluhového poradenství či úprava splátkového kalendáře. Pokud nám takové citlivé informace poskytnete, budeme to považovat za váš souhlas s jejich zpracováním za účelem pomoci s vhodným plánováním úhrady vašeho dluhu.

Tyto informace budeme používat, abychom vám pomohli, a budeme je uchovávat tak dlouho, jak to bude pro tento účel potřeba, nebo dokud nás neinformujete, že již nesouhlasíte s jejich zpracováváním, nebo dokud to bude nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků.

Musím vám své osobní údaje poskytnout?

Nemusíte nám své osobní údaje poskytnout. Ve skutečnosti většina osobních údajů (ne-li všechny), které o vás zpracováváme, pochází z jiného zdroje než od vás. Na začátku dostaneme údaje od původního věřitele, který nám váš případ předá, a pak je doplňujeme o další informace nejen na základě komunikace s vámi, ale získáváme informace také od agentur poskytujících informace o úvěrové historii, z našich historických záznamů a z veřejných rejstříků.

Můžete se však rozhodnout nám poskytnout další osobní údaje. Takové informace nám dokonce mohou pomoci při řešení vašeho případu a obvykle je jejich poskytnutí pro vás výhodné. Například můžete mít pádný důvod, proč jste nesplatili svůj závazek, a rozhodnete se nás o něm informovat, nebo pokud se dohodneme na stanovení splátkového kalendáře, který vám pomůže svůj závazek splatit, můžete se rozhodnout sdělit nám určité informace, aby byl takový splátkový kalendář přiměřený a uzpůsobený vaší konkrétní situaci.

Poskytnutí dalších údajů však může být podmínkou pro to, abychom s vámi mohli uzavřít dohodu o splátkovém kalendáři, například pro účely posouzení úvěruschopnosti nebo pro splnění našich povinností podle legislativy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Budete moje osobní údaje sdělovat jiným osobám?

Vaše osobní údaje můžeme sdělit našim dodavatelům, kteří zprostředkovávají a/nebo poskytují části našich služeb, například poskytovatelům služeb v oblasti tisku, poštovních služeb, služeb vyhledávání v katastru nemovitostí či služeb call center, specialistům pro vymáhání pohledávek v terénu nebo právním zástupcům. Vaše osobní údaje rovněž můžeme sdělovat našemu klientovi (protistraně vaší smlouvy), institucím posuzujícím úvěruschopnost, exekutorům a státním institucím.

K osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci. V takovém případě bude přístup poskytnut pouze tehdy, pokud to bude nezbytné pro popsané účely, a pouze pod podmínkou, že zaměstnanec bude vázán povinností mlčenlivosti.

Budou moje osobní údaje předávány do jiné země?

Vzhledem k tomu, že jsme součástí skupiny Intrum, můžeme vaše údaje předat do jiné země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud tak učiníme, zajistíme, aby byly zavedeny vhodné záruky pro dodržování obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Obecně platí, že vaše osobní údaje nebudou přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V případech mezinárodního vymáhání pohledávek však mohou být vaše osobní údaje předány jednomu z našich zástupců působících v příslušné zemi. Využíváme také poskytovatele služeb třetích stran k ukládání nebo přístupu k vašim údajům, které se mohou nacházet mimo EHP, mimo jiné včetně Spojených států. Zaručujeme však, že vaše osobní údaje nikdy nepřeneseme mimo EHP, aniž bychom zajistili bezpečnost a ochranu vašich osobních údajů. Proto se vždy ujistíme, že všichni příjemci podepsali standardní vzorové doložky EU a že jsou zavedeny nezbytné dodatečné záruky, které odůvodňují předání, nebo že země může zaručit odpovídající ochranu podle právních předpisů o ochraně údajů. Informace můžeme zveřejnit mimo tyto skupiny také z důvodů předcházení podvodů nebo pokud je to vyžadováno příslušnými zákony.  

Jak dlouho moje osobní údaje uchováváte?

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné pro zákonný účel, za nímž byly získány, budeme-li mít oprávněný důvod tak činit, tj. například za účelem zajištění správné praxe při vymáhání pohledávek a do okamžiku uplynutí promlčecí lhůty, abychom byli schopni se bránit proti případným právním nárokům. Rovněž máme právní povinnost uchovávat vaše osobní údaje po dobu, kdy to bude třeba za účelem prevence a odhalování podvodů, odhalování a dokazování legalizace výnosů z trestné činnosti a pro účely finančních prověrek. Pro statistické účely budeme uchovávat výhradně pseudonymizované a anonymizované údaje.

Pokud jde o zálohování, rovněž vymažeme vaše údaje, které máme zálohovány, avšak pouze v tom případě, že má podle našich zásad pro zálohování dojít k obnovení dat ze zálohy. Až podle našich zásad pro zálohování dojde k výmazu zálohy, vaše údaje v plném rozsahu vymažeme. Také uchováme některé vaše údaje v pseudonymizované nebo agregované formě po dobu až devíti let, a to pro provádění analýz za účelem vytváření efektivních (skórovacích) služeb, pro statistické a investiční účely a obchodní rozvoj.

Tato data jsou držena odděleně za dodržení přísných bezpečnostních opatření a omezení přístupových práv.

Budu předmětem automatického rozhodování?

Součástí procesu vymáhání je i skórování pohledávek. To je nezbytné pro optimalizaci naší činnosti a řešení vašeho případu efektivně a včas. Je to také potřebné pro zajištění profesionální úrovně vymáhání pohledávek a vyvarování se zbytečných upomínek, poplatků apod.

Skóre je udělováno automaticky a ukazuje, jak naložit s vaším případem. Skóre stanovuje například, zda je pravděpodobné, že svůj závazek splatíte, nebo že bychom měli váš případ předat soudnímu orgánu. Nedomníváme se, že se u tohoto automatického zpracování jedná o automatizované rozhodování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká, neboť nemá vliv na vaše práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

Obvykle se nedozvíte, jaké konkrétní skóre bylo vašemu případu přiřazeno, avšak pokud se domníváte, že jsme váš případ kvůli stanovenému skóre řešili nesprávně, můžete nás požádat o manuální přezkum tohoto skóre pomocí lidského zásahu.

Jaká mám práva?

Je důležité si uvědomit, že údaje, které zpracováváme, jsou vaše, a že tak chceme činit způsobem, který pro vás bude vyhovující. I v případech, kdy ke zpracování vašich osobních údajů nepotřebujeme vaše svolení, máte v souvislosti s takovým zpracováním řadu práv.

Vaše práva a co to znamená?

Právo na přístup

 • Můžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom:

  • proč vaše osobní údaje zpracováváme
  • jaké kategorie osobních údajů zpracováváme
  • komu vaše osobní údaje sdělujeme
  • jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme či jaká jsou kritéria pro stanovení této doby
  • jaká máte práva
  • odkud jsme vaše osobní údaje získali (pokud jsme je nezískali od vás)
  • zda zpracování zahrnuje automatické rozhodování (tzv. profilování)
  • v případě, že byly vaše osobní údaje předány do země mimo EHS, jak zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů.

Všechny výše uvedené informace jsou uvedeny v těchto zásadách o ochraně soukromí.

Rovněž si můžete vyžádat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Další kopie však budou zpoplatněny.

Právo na opravu

Je důležité, abychom o vás měli pravdivé informace, a žádáme vás, abyste nás informovali v případě, že jsou některé z vašich osobních údajů nesprávné, například pokud jste změnili jméno či jste se přestěhovali.

Právo být zapomenut

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, můžete nás požádat o jejich vymazání.

Právo na omezení zpracování

Od okamžiku, kdy jste požádali o opravu osobních údajů nebo jste vznesli námitku proti zpracování, do okamžiku, kdy se nám podaří věc prošetřit či potvrdit přesnost vašich osobních údajů (či je změnit v souladu s vašimi pokyny), máte právo na omezení zpracování. To znamená, že (s výjimkou uložení osobních údajů) můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem, pokud to bude nezbytné s ohledem na právní nároky, z důvodu ochrany práv jiné osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu na zpracování.

Rovněž nás můžete požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud se bude jednat o protiprávní zpracování, avšak vy nebudete chtít, abychom osobní údaje vymazali.

Právo vznést námitku

Pokud se domníváte, že nemáme právo vaše osobní údaje zpracovávat, nebo máte zájem o přezkum automatického rozhodnutí, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. V takových případech můžeme ve zpracování pokračovat pouze tehdy, pokud budeme schopni prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Vaše údaje však můžeme zpracovávat vždy, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků. Máte také právo kdykoli vznést námitky proti přímému marketingu.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat, aby vám byly poskytnuty osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně a které jste nám poskytli ke zpracování na základě souhlasu či za účelem splnění smlouvy, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo požadovat předání těchto informací jinému správci údajů.

Odvolání souhlasu

Zpracování ze strany společnosti Intrum není založeno na souhlasu. Avšak vzhledem k tomu, že některé činnosti v rámci zpracování by měly být založeny na souhlasu, máte právo takový souhlas odvolat, a my tak ukončíme zpracování prováděné na základě tohoto právního důvodu.

Rovněž s vaším požadavkem (požadavky) seznámíme subjekty, kterým jsme vaše osobní údaje případně sdělili.

 

Jak si stěžovat na použití svých údajů či jak uplatnit svá práva?

Pokud chcete podat stížnost v souvislosti s tím, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, a to i v souvislosti s kterýmkoli z výše uvedených práv, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů a my vaše podněty prošetříme.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: DPO@intrum.cz

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

V případě dalších dotazů ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.