Intrum Czech, s.r.o. přistupuje k prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěru o pomoci klientům zasažených pandemií COVID-19

Společnost Intrum Czech, s.r.o. je mezinárodní inkasní agenturou, která se zavázala ve svém podnikání dodržovat své základní čtyři hodnoty, kterými jsou Empatie, Etika, Obětavost a Řešení. Právě Empatie, Etika a Řešení jsou v současné době jedny z nejvíce důležitých hodnot pro to, abychom mohli společně minimalizovat dopady pro osoby, které jsou současnou pandemickou situací dotčeni a dostávají se tak do potíží s úhradou svých závazků. Z tohoto důvodu se Naše společnost rozhodla přistoupit k závazku plynoucího z „Prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria“.

Intrum Czech, s.r.o. přistupuje k prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěru o pomoci klientům zasažených pandemií COVID-19.

Společnost Intrum Czech, s.r.o. je mezinárodní inkasní agenturou, která se zavázala ve svém podnikání dodržovat své základní čtyři hodnoty, kterými jsou Empatie, Etika, Obětavost a Řešení.

Právě Empatie, Etika a Řešení jsou v současné době jedny z nejvíce důležitých hodnot pro to, abychom mohli společně minimalizovat dopady pro osoby, které jsou současnou pandemickou situací dotčeni a dostávají se tak do potíží s úhradou svých závazků.

Z tohoto důvodu se Naše společnost rozhodla přistoupit k závazku plynoucího z „Prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria“. Celý text daného prohlášení naleznete v odkaze ke stažení níže.

Toto prohlášení se vztahuje na produkty spadající pod účinnost zákona č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru.

Naše společnost vždy přistupuje ke každému klientovi individuálně a snaží se najít cestu, která je přijatelná pro obě strany, a proto nás neváhejte kontaktovat k vyřešení Vaší situace před tím, než by mohlo dojít ke zbytečnému navýšení Vaší pohledávky či soudnímu nebo exekučnímu řízení. 

 

Podání žádosti o odklad

Klient může na základě prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěru o pomoci klientům ovlivněných z důvodu pandemie COVID-19 požádat o dočasné snížení či odložení splátek (možnost snížení a odložení splátek se týká pouze produktů spadajících pod účinnost zákona č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru (tedy dohody o restrukturalizaci, kterou má klient s naší společností uzavřenou).

 

Podmínky zpracování žádosti o snížení či odložení splátek.

a)      klient není v prodlení se splátkovým kalendářem na dané dohodě.

b)      klient podá žádost pomocí:

a.       telefonického kontaktu na 461 002 002

b.      e-mailovou žádostí na info@intrum.cz

c.       písemně na adresu: Intrum Czech, s.r.o, Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice

 

Klient by měl v případě omezení příjmů či ztráty zaměstnání doložit tuto skutečnost formou:

a)      doložením výpisu z BÚ za měsíce, které dokazují snížení příjem,

b)      doložením výplatní pásky za měsíce, které dokazují snížení příjem

c)      výpověď zaměstnavatele či čestné prohlášení zaměstnavatele, že klient v současné době není schopen vykonávat zaměstnání (v případě DPP nebo DPČ)

d)      doložením registrace na úřadu práce

e)      jiným způsobem jasně prokazujícím snížení příjmů

f)        v případě hospitalizace, onemocnění virem nebo karantény z důvodu podezření na možné onemocnění doložením česného prohlášení klienta

 

Pokud bude klient žádat o odklad či snížení splátek a v současné době nedisponuje potřebnými doklady, podmínkou zpětného uznání je doložení dokladů jakmile je bude mít klient k dispozici (nejpozději však do jednoho měsíce o žádosti). Pokud klient nedodá ani v náhradní době potřebné doklady budou mu splátky či úroky zpětně dopočteny.

 

Na základě předložených dokladů a zjištěných skutečností bude rozhodnuto o možnosti snížení či odložení splátek daného klienta po potřebou dobu. Klient bude o rozhodnutí o schválení či zamítnutí žádosti spraven nejpozději do 10 dní od doručení žádosti nebo v případě nutnosti doložení dodatečných dokumentů/informací nejpozději do 10 dní od doručení posledního požadovaného dokumentu/informace.

 

Společnosti Intrum Czech, s.r.o. si vyhrazuje individuálně posoudit každou žádost klienta, kdy při rozhodování bude posuzována jak aktuální situace klienta z pohledu pandemie COVID-19, tak platební historie klienta.

 

Snížení či odložení splátek z důvodu zhoršené ekonomické situace v souvislosti s COVID-19 není ze strany společnosti Intrum Czech, s.r.o. zpoplatněno a je zachováno standardní úročení dle uzavřené smlouvy.

Klient není na základě takto provedeného snížení či odkladu splátek uváděn v úvěrových registrech.

 

Intrum Czech, s.r.o.

 

V Pardubicích dne 1. prosince 2020