Obchodní podmínky a pravidla

Informace obsažené na těchto webových stránkách a na stránkách všech společností společnosti Intrum, na které jsou zde odkazy, jsou poskytovány výhradně pro informační účely týkající se společnosti Intrum, jejích dceřiných společností a partnerů a služeb, které nabízejí. Nepředstavují nabídku k prodeji jakýchkoli cenných papírů a nelze na ně spoléhat v souvislosti s jakýmkoli investičním rozhodnutím.

Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez jakýchkoli záruk nebo podmínek, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně jakýchkoli předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování práv. Všechny takové předpokládané podmínky a záruky jsou tímto vyloučeny. 

Přístupem na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že společnost Intrum nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné škody vzniklé v důsledku používání informací a materiálů obsažených na těchto webových stránkách nebo na jakýchkoli jiných webových stránkách, na které vedou hypertextové odkazy, včetně, mimo jiné, jakýchkoli ušlých zisků, přerušení provozu, ztráty programů nebo jiných škod, a to ani v případě, že jsme na možnost takových škod výslovně upozorněni.

Jiné stránky, které mohou být uvedeny nebo na které odkazují tyto webové stránky, nejsou pod kontrolou společnosti Intrum.  Společnost Intrum vám proto nemůže poskytnout žádné prohlášení týkající se obsahu těchto stránek, ani skutečnost, že vám společnost Intrum poskytla tento seznam, nemůže sloužit jako schválení kterékoli z těchto stránek společností Intrum. Společnost Intrum vám odkazy na tyto stránky poskytuje pro vaše pohodlí.

Je povoleno stahovat a tisknout materiály z těchto webových stránek za účelem jejich prohlížení, čtení a uchovávání pro referenční účely. Jakékoli jiné kopírování, šíření nebo úprava materiálů na těchto stránkách, ať už v elektronické nebo tištěné podobě, je bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Intrum přísně zakázáno.

Používání jakéhokoli softwaru nalezeného na internetu s sebou nese určitá nebezpečí a společnost Intrum vás varuje, abyste se před získáním jakéhokoli softwaru na internetu ujistili, že tomuto riziku zcela rozumíte.

Výše uvedené výjimky a omezení platí pouze v rozsahu povoleném zákonem.

Copyright © 2001-2024 Intrum AB všechna práva vyhrazena. Autorská práva k materiálům obsaženým na těchto webových stránkách patří společnosti Intrum AB, dceřiným společnostem nebo jejím poskytovatelům licencí.

Některá prohlášení ve vydaných tiskových zprávách jsou výhledová prohlášení. Prohlášení, která nejsou historickými fakty, jsou výhledovými prohlášeními. Kromě toho slova jako "očekává", "předpokládá", "věří", "plánuje", "pokyny" a podobné výrazy slouží k označení výhledových prohlášení. Všechna tato výhledová prohlášení vycházejí z přiměřených očekávání společnosti Intrum v době, kdy jsou učiněna. Výhledová prohlášení však nejsou zárukou budoucí výkonnosti, neboť zahrnují rizika, nejistoty a předpoklady, které se mohou ukázat jako nesprávné a které mohou způsobit, že se skutečné výsledky a zkušenosti společnosti Intrum budou podstatně lišit od předpokládaných výsledků nebo jiných očekávání vyjádřených v takových výhledových prohlášeních.

Rizika, nejistoty a předpoklady, které mohou ovlivnit výkonnost společnosti Intrum, zahrnují: možnost, že ekonomické nebo jiné podmínky mohou vést ke snížení poptávky po produktech a službách společnosti Intrum po celém světě. schopnost společnosti Intrum úspěšně realizovat svůj plán růstu, včetně schopnosti dosáhnout cílů finanční flexibility za podmínek, které společnost Intrum zvažuje; změny v odvětví CMS a na trzích, včetně změn v preferencích klientů ohledně služeb/produktů; konkurenční tlaky způsobující snižování cen a/nebo ztrátu podílu na trhu; rizika spojená s investicemi a operacemi v cizích zemích, včetně zahraničních ekonomických podmínek, kolísání směnných kurzů, regulačního prostředí a kulturních faktorů; schopnost společnosti Intrum úspěšně integrovat nedávné a budoucí akvizice, aliance a investice; schopnost společnosti Intrum chránit své vlastní informace a technologie; potenciální ztráta klíčových obchodních aktiv, včetně kapacity datových center, nebo přerušení telekomunikačního spojení či zdrojů energie; změny v legislativním, účetním, regulačním a obchodním prostředí, které ovlivňují schopnost společnosti Intrum shromažďovat, spravovat, agregovat a využívat data; schopnost společnosti Intrum přilákat a udržet si klíčové zaměstnance; a konkurenční důsledky, které může mít přechod na euro na cenové a marketingové strategie společnosti Intrum.

Společnost Intrum se nezavazuje aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení tak, aby odrážela budoucí události nebo okolnosti.

Osobně identifikovatelné údaje Vaše osobně identifikovatelné údaje nebudeme shromažďovat bez vašeho vědomí a dostatečného právního důvodu, ani nebudeme žádné takové údaje prodávat nebo pronajímat. Abychom vám mohli poskytnout konkrétní produkt, službu nebo informace nebo zpracovat transakci, můžeme si vyžádat vaše osobní údaje. Tyto údaje mohou například zahrnovat vaše jméno, titul, dodací adresu, fakturační adresu, e-mailovou adresu, telefonní čísla a/nebo čísla faxu. Osobně identifikovatelné údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že je to nezbytné k poskytnutí produktu, služby nebo informace, ke zpracování transakce nebo pokud nám je poskytnete k jiným účelům, například při žádosti o zaměstnání. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů.